Recent Publications

 • Relativistic single-cycle tunable infrared pulses generated from a tailored plasma density structure,
  Zan Nie, Chih-Hao Pai, Jianfei Hua, Chaojie Zhang, Yipeng Wu, Yang Wan, Fei Li, Jie Zhang, Zhi Cheng, Qianqian Su, Shuang Liu, Yue Ma, Xiaonan Ning, Yunxiao He, Wei Lu, Hsu-Hsin Chu, Jyhpyng Wang, Warren B. Mori, and Chan Joshi,
  Nature Photonics, 12, 489–494 (2018) [link][reprint][Supplementary Information]
 • Efficient extreme-UV-to-extreme-UV conversion by four-wave mixing with intense near-IR pulses in highly charged ion plasmas,
  Hsu-hsin Chu and Jyhpyng Wang,
  Physical Review A 97, 053840 (2018). [link][reprint]
 • Radiation pressure injection in laser-wakefield acceleration,
  Y.-L. Liu, Y. Kuramitsu, S. Isayama, and S.-H. Chen,
  Physics of Plasmas 25 (4), 013110 (2018). [link][reprint]
 • Probing plasma wakefields using electron bunches generated from a laser wakefield accelerator,
  C. J. Zhang, Y. Wan, B. Guo, J. F. Hua, C.-H. Pai, F. Li, J. Zhang, Y. Ma, Y. P. Wu, X. L. Xu, W. B. Mori, H.-H. Chu, J. Wang, W. Lu and C. Joshi,
  Plasma Physics and Controlled Fusion 60 (4), 044013 (2018). [link][reprint]
 • Evolution of plasma wakes in density up- and down-ramps,
  C. J. Zhang, C. Joshi, X. L. Xu, W. B. Mori, F. Li, Y. Wan, J. F. Hua, C.-H. Pai, J. Wang, and W. Lu,
  Plasma Physics and Controlled Fusion 60 (2), 024003 (2018). [link][reprint]