Recent Publications

 • Electron bunch evolution in laser-wakefield acceleration,
  D. E. Cardenas, S. Chou, E. Wallin, J. Xu, L. Hofmann, A. Buck, K. Schmid, D. E. Rivas, B. Shen, A. Gonoskov, M. Marklund, and L. Veisz,
  Physical Review Accelerators and Beams, 23, 112803 (2020) [link][reprint]
 • Laser wakefield acceleration driven by a few terawatt laser pulse in a sub-mm nitrogen gas jet,
  M.-W. Lin, T.-Y. Chu, Y.-Z. Chen, D. K. Tran, H.-H. Chu, S.-H. Chen, and J. Wang,
  Physics of Plasmas, 27, 113102 (2020) [link][reprint]
 • Collective Thomson scattering in non-equilibrium laser produced two-stream plasmas,
  K. Sakai, S. Isayama, N. Bolouki, M. S. Habibi, Y. L. Liu, Y. H. Hsieh, H. H. Chu, J. Wang, S. H. Chen, T. Morita, K. Tomita, R. Yamazaki, Y. Sakawa, S. Matsukiyo, and Y. Kuramitsu,
  Physics of Plasmas, 27, 103104 (2020) [link][reprint]
 • Photon deceleration in plasma wakes generates single-cycle relativistic tunable infrared pulses,
  Zan Nie, Chih-Hao Pai, Jie Zhang, Xiaonan Ning, Jianfei Hua, Yunxiao He, Yipeng Wu, Qianqian Su, Shuang Liu, Yue Ma, Zhi Cheng, Wei Lu, Hsu-Hsin Chu, Jyhpyng Wang, Chaojie Zhang, Warren B. Mori, and Chan Joshi,
  Nature Communications 11, 2787 (2020) [link][reprint]