Recent Publications

 • Photon deceleration in plasma wakes generates single-cycle relativistic tunable infrared pulses,
  Zan Nie, Chih-Hao Pai, Jie Zhang, Xiaonan Ning, Jianfei Hua, Yunxiao He, Yipeng Wu, Qianqian Su, Shuang Liu, Yue Ma, Zhi Cheng, Wei Lu, Hsu-Hsin Chu, Jyhpyng Wang, Chaojie Zhang, Warren B. Mori, and Chan Joshi,
  Nature Communications 11, 2787 (2020) [link][reprint]
 • Collective Thomson scattering measurements of electron feature using stimulated Brillouin scattering in laser-produced plasmas,
  N. Bolouki, K. Sakai, T.Y. Huang, S. Isayama, Y.L. Liu, C.W. Peng, C.H. Chen, N. Khasanah, H.H. Chu, T. Moritaka, K. Tomita, Y. Sato, K. Uchino, T. Morita, S. Matsukiyo, Y. Hara, H. Shimogawara, Y. Sakawa, S. Sakata, S. Kojima, S. Fujioka, Y. Shoji, S. Tomiya, R. Yamazaki, M. Koenig, Y. Kuramitsu,
  High Energy Density Physics 32, 82-88 (2019) [link][reprint]
 • High-resolution phase-contrast imaging of biological specimens using a stable betatron X-ray source in the multiple-exposure mode,
  Bo Guo, Xiaohui Zhang, Jie Zhang, Jianfei Hua, Chih-Hao Pai, Chaojie Zhang, Hsu-Hsin Chu, Warren Mori, Chan Joshi, Jyhpyng Wang, and Wei Lu,
  Scientific Reports 9, 7796 (2019) [link][reprint]
 • Enhancement of laser-driven betatron X-rays by a density-depressed plasma structure,
  Bo Guo, Zhi Cheng, Shuang Liu, Xiao Nan Ning, Jie Zhang, Chih-Hao Pai, Jianfei Hua, Hsu-hsin Chu, Jyhpyng Wang, and Wei Lu,
  Plasma Physics and Controlled Fusion 61, 035003 (2019) [link][reprint]